За клъстера

“Хепи Клъстер” е новосъздаден клъстер, чиято основна визия е да повиши конкурентноспособността на своите членове и респективно на себе си като обединение.
Клъстерът се състои от формално обединение от фирми със сходни и допълващи се дейности, които имат значителен опит в сътрудничеството помежду си. Осем от фирмите, съставляващи клъстера, поддържат ресторанти, а деветата е ангажирана с изнесена услуга
“Call center', който да обслужва централизирано нуждите за доставка на храна по домовете. Обектите, съпътстващи основната дейност на организациите, са разположени съответно в гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна - в качеството им на градски центрове за
икономически растеж и развитие. Обединяващата цел на клъстера е да подобри конкурентноспособността на дружествата, участващи в него. Усилията в тази насока са свързани с реализиране на процеси, произтекли от доказани добри практики в управленските процеси, развиването на маркетингови стратегии на фирмите и
успешните начини за излизане на нови пазари и привличане на нови клиенти.
Клъстерът има основната цел да подпомага развитието на бизнеса на учредителите и членовете си в сектора на предоставянето на туристическа услуга и по-специално експлоатация на заведения за обществено хранене – ресторанти, чрез повишаване на конкурентноспособността на участващите предприятия. Създаденото обединение “Хепи Клъстер” покрива широка гама от консултантски услуги, свързани с развитие и
усъвършенстване на системата за експлоатация, управление и контрол на ресторантската дейност, включително в обекти, работещи под търговската марка „ХЕПИ” и експлоатирани от дружества, членове на Клъстера.
 Oперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстеритеeu
eu
eu


Проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”