Дейности

Компонент 1 от дейностите на „Хепи клъстер” по проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”” - Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера

Дейност 1

Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности;покриване на режийни разходи по реализирането на дейността (офис консумативи, наем на работни помещения на административното тяло).

Дейност 2

Повишаване на капацитета на административното тяло на клъстера за управление и координация на клъстера – участия в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит, добри практики и др. за административно тяло на клъстера - заложени са, както е видно от очакваните резултати, участие в 1 семинар и 1 обучение в страната на членовете на административното тяло (6 души), свързани с ефективните и ефикасните методи за управление и координация на дейностите в клъстерите като организационна алтернатива за развитие и др.

Дейност 3

Визуализация на проекта-предвидено е изготвянето на 2бр. обозначителни табели (една начална и една финална), информираща широката общественост за реализация на проекта съгласно общите условия към финансираните по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за безвъзмездна финансова помощ и според специфичните изисквания за нейното съдържание.

Дейност 4

Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Консултантските дейности, свързани с изготвянето на проектното предложени са възложени на „Ди Ей Би Консултинг” ЕООД, с оглед осигуряването на качествена подготовка и реализиране, съгласно публикуваните „Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, на Формуляра за кандидатстване, съпътстващия го бюджет и изискуемите документи, които са интегрална част от него.

Компонент 2 от дейностите на „Хепи клъстер” по проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”” - Дейности за привличане на нови членове в клъстера

Дейност 1

Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове чрез организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера: Тази дейност се състои от провеждането на 1 семинар, в страната за представяне на визията, мисията, дейностите и членовете на клъстера. На семинара ще се акцентира върху мисията и визията на клъстера, на предвидените в проекта съвместни дейности, на избрания организационен модел. Ще се представят неговите организации-членове, както и екипът на административното тяло.

Дейност 2

Насърчаване на клъстерния маркетинг:

  • Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и чужбина, разработване на маркетингова стратегия и обща стратегия за развитие на клъстера.Предвижда се изготвянето и на цялостен анализ на пазара в сектора на услугите, който ще очертае ситуацията в сектора, поведението на пазарните субектоте, тенденциите и новостите за развитие и оптимизация, иновативните подходи и практики за избягване на грешки и за избягване на рискове, ще идентифицира нови нужди и потребности, както за субектите, така и за обектите (потребите) на тези пазари.
  • Популяризиране на името на клъстера – разработване и отпечатване на брошури и рекламни материали за представяне на дейността на клъстера, създаване на интернет сайт за нуждите на клъстера и изграждане на информационна база данни и чрез интранет платформа: Повишаването на известността на клъстера е съпроводено с редица дейности, благоприятстващи широкото разпространение на информационния поток в тази връзка.
  • Свързване в мрежа на членовете на клъстера, вкл. изграждане на транснационални клъстерни връзки за насърчаване на сътрудничеството с други клъстери. Предвижда се установяване на контакт с клъстер от страна член на ЕС, както и провеждане на бизнес среща на територията на избрания клъстер с цел установяване на сътрудничество и изграждане на транснационални клъстерни връзки.Oперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстеритеeu
eu
eu


Проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”