Очаквани резултати

Очакваните резултати от изпълнението на Дейностите по Компонент 1 и по Компонент 2, в изпълнение на проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР””, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие са следните:

 • Изготвено качествено проектно предложение, осигуряващо адекватно изпълнение на проекта-1 бр.
 • Създадено ефективно и ресурсно обезпечено административно тяло на клъстера, състоящо се от следния персонал Ръководител, Юрист, Финансист, Счетоводител, Координатор, Технически сътрудник и PR експерт.
 • Повишаване капацитета на персонала, съставляващ административното тяло на клъстера посредством участие в 1 обучение и 1 семинар, свързани със същността, спецификите на клъстера като организационна структура, успешното му управление и добрите практики при координацията и комуникацията между членовете, повишаване на управленския капацитет, оптимизация на работните процеси и др.
 • Организиране и провеждане на събитие (семинар) за представяне на клъстера, неговата визия, мисия, цели, както и на съставляващите го организации и техните основни дейности за привличане на нови членове и нови клиенти:
  • Организиране и провеждане на 1 семинар в рамките на страната.
 • Създаване на стратегически документи, даващи посоките на развитие на клъстера в бъдеще и очертаващи ясни и адекватни спрямо икономическата обстановка линии за успешно поведение и позициониране на членовете му.
  • провеждане на цялостен анализ на пазара в сектора на услугите.
  • създаване на Обща стратегия за развитие на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”.
  • създаване на Маркетингов план на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”.
 • Осъществяване на мерки за популяризиране на името и дейността на клъстера.
  • разработване и отпечатване на брошури- 2000 бр.
  • разработване и отпечатване на информационен бюлетин (списание)- 87 000 бр.
  • разработване и отпечатване на информационни материали с приложен характер: 325 000 бр.
  • разработване на интернет сайт-1 бр.
 • Установяване на връзки и сътрудничество с друг клъстер в чужбина - участие в бизнес-среща с представители на чуждестранен клъстер/и, специализиран/и в сферата на услугите, бранш ресторантьорство или на клъстер със сходна сфера на дейност, чиито добри практики и опит биха били от значение - участие на 10 души, в т.ч. членове на административното тяло и представители на съставляващите организации.
 • Изпълнени мерки за визуализация - 2 бр. информационни табели- една за началото и една за финализирането на проекта; информиращи широката общественост за реализацията на проекта съгласно общите условия към финансираните по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ.
 • Извършен качествен одит на проекта.Oперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстеритеeu
eu
eu


Проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”