Участници

Happy - Варна център

"ХЕПИ СТИЛ" ЕООД

Happy Delivery

"ХЕПИНЕС" ЕООД

Happy Люлин

"БИ ХЕПИ" ЕООД

Happy Sushi Карфур

"АКВА" ЕООД

Happy Виктория

"ХЕПИ 2000" ЕООД

Happy Sushi Лендмарк

"ХЕПИ 2" ЕООД

Happy Света Неделя

„ХЕНД” ЕООД

Happy Раковски

“ВЕС ТРЕЙД” ЕООД

Happy Младост

“ХЕПИ ДИЛАЙТ” ЕООД

Happy Русе

“ВЕ ЕНД ВЕ ИНВЕСТ” ООД

SASA

“ХЕПИ ГРАНД” ЕООДOперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстеритеeu
eu
eu


Проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”