Контакти

За да получите информация по всякакви интересуващи Ви въпроси, относно дейността на дружеството и възможностите, които присъединяването към клъстера ви дава, моля използвайте формата за контакти. Не се колебайте да ни потърсите!


Форма за контактиOперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстеритеeu
eu
eu


Проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”