Регистрация / Кандидатствай

Уважаеми ресторантьори и предприемачи - от името на административното тяло на „Хепи Клъстер“ ДЗЗД Ви уведомяваме, че бихме желали да Ви предоставим информация за целите, визията и мисията на „Хепи клъстер“ ДЗЗД, както и за възможностите за присъединяване към клъстъра, за бъдещите съвместни дейности с членовете на клъстера за повишаване на конкурентоспособността на пазара. 


Форма за кандидатстванеOперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстеритеeu
eu
eu


Проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”